Thorendor, 2F Wardrobe & Bath

Thorendor Castle Home

Thorendor Castle Floors

Thorendor Castle This Floor

xxxx

Armor

xxx

Weapons

xxx

Wardrobe

xxx

Trunk

xxx

Wardrobe Passage

xxx

Wardrobe Chest

xxx

Wardrobe Painting

xxx

Bath Closet

xxx

Bath Painting

xxx

Chest

xxx